ข้อแนะนำในการใช้เครนยกของอย่างปลอดภัย

เครนยกของ เป็นเครื่องจักรเฉพาะทางที่มีความสำคัญและถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายๆ อุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งการก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัยและการก่อสร้างสาธารณะ อุตสาหกรรมการสื่อสาร และอุตสาหกรรมการขนส่ง อย่างไรก็ตาม แม้เครนจะช่วยผ่อนแรงได้มาก แต่หากผู้เกี่ยวข้องไม่รู้การใช้เครนอย่างถูกวิธี อาจก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นจึงควรศึกษาวิธีการใช้เครนยกของให้ถี่ถ้วนเพื่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

ความเสียหายจากการใช้เครนยกของผิดวิธี

หากผู้เกี่ยวข้องไม่ได้ศึกษาวิธีการใช้เครนอย่างถูกวิธีหรือประมาทเลินเล่อระหว่างปฏิบัติงาน อาจทำให้เกิดความเสียหายดังต่อไปนี้ได้

 1. ความเสียหายต่อชีวิต
  การเสียชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน เป็นความเสียหายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่สามารถประเมินค่าได้ และควรป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นมากที่สุด เนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นทั้งทรัพยากรที่มีค่าขององค์กรและบุคคลอันเป็นที่รักของคนในครอบครัวและผองเพื่อน
 2. ความเสียหายต่ออวัยวะ
  ผู้ประสบเหตุกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพ ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตหรือทำงานได้ตามปกติและอาจสูญเสียโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้
 3. ความเสียหายต่องบประมาณ
  บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต บริษัทอาจต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทำศพ หรือเงินขวัญถุงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

แม้อุบัติเหตุจากการใช้เครนจะทำให้เกิดความเสียหายค่อนข้างรุนแรง แต่ก็สามารถป้องกันได้ เพียงทำความเข้าใจหลักการทำงานของเครนและปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ข้อแนะนำก่อนใช้เครนยกของ

ก่อนเริ่มใช้เครนยกของ ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมเครนต้องมีใบอนุญาตผู้บังคับเครนและเข้าอบรมการใช้เครนและอุปกรณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ
 2. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนควรสวมใส่ชุดปฏิบัติงานและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสม อาทิ
  • หมวกนิรภัย
  • แว่นตาชนิดที่มีกระบังด้านข้าง
  • รองเท้านิรภัย
  • หน้ากากอนามัย
  • เสื้อนิรภัยสะท้อนแสง
  • อุปกรณ์ป้องกันหู
 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ น้ำหนักของสิ่งของที่ต้องการเคลื่อนย้าย และพื้นที่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง
 4. งดการใช้อุปกรณ์ที่อาจทำให้เสียสมาธิ เช่น โทรศัพท์มือถือ
 5. เตรียมสิ่งของที่ต้องการเคลื่อนย้าย โดยถ่วงน้ำหนักให้สมดุล

ข้อแนะนำระหว่างใช้เครน

หลังจากที่ตรวจสอบเครน อุปกรณ์ต่างๆ และพื้นที่ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. ใช้สัญญาณมือในการสั่งการหรือสื่อสาร
  ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่อาจมีเสียงรบกวนจากการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ ผู้เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องศึกษาสัญญาณมือเครนสากลที่สำคัญๆ เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่นและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการสื่อสารที่ผิดพลาด
 2. หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
  หลีกเลี่ยงการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ระเครนด้วยตัวเอง ระหว่างปฏิบัติงาน ให้หมั่นตรวจสอบอยู่เสมอว่าอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของตัวเองอยู่ในสภาพดี และหมั่นตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบ ทั้งผู้ปฏิบัติงาน สภาพอากาศ และอุปกรณ์เคลื่อนย้ายอื่นๆ หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ให้หยุดปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนแผน

ข้อแนะนำหลังใช้เครน

หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยดีแล้ว ให้ผู้เกี่ยวข้องนำรถเครน ขาค้ำยัน เครื่องกว้าน และอุปกรณ์อื่นๆ เก็บเข้าจุดพักให้เรียบร้อย จากนั้นให้บันทึกรายงานการปฏิบัติงานรวมถึงข้อกังวลใจต่างๆ (ถ้ามี) ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรืองานนั้นๆ ทราบ และหากพบว่าอุปกรณ์ต่างๆ มีปัญหา ให้แจ้งบริษัทผู้ผลิตเพื่อซ่อมแซมและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งต่อๆ ไป

เครนยกของ เป็นเครื่องจักรที่มีประโยชน์มหาศาล แต่ก็สามารถสร้างความเสียหายที่ไม่อาจประเมินค่าเป็นตัวเลขได้เช่นกัน แต่อุบัติเหตุนั้นสามารถป้องกันได้ เพียงผู้ปฏิบัติงานศึกษาวิธีการใช้เครนอย่างถูกวิธีและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

Social Media

Categories